Wednesday, January 20, 2010

Rajesh Kumar's Ambedkar Aur Gandhi by Arvind Gaur on 6th Feb at SRC


Rajesh Kumar's "Ambedkar AUR Gandhi"
directed by Arvind Gaur
6th February, 2010 at Sri Ram Centre, New Delhi.
Actors-Dr. B.R Ambedkar - Bajrang Bali Singh,M.Gandhi - Viren Basoya,Rama Bai- Shilpi Marwaha,Gayakwad -Raj Sharma,Devrao Nayak -Saurabh Pal,Kedarkar- Malay Garg/Tosam,Devdas Gandhi -Pankaj Raj Yadav,Sarder Patel -Shiv Chauhan,Madan Mohan Malviya -Dinesh Dhawan,Mahadev Bhai -Parvesh Dhawan,Sarojini Naidu -Vrinda Vedi,Annie Baesant -Rachitta Juneja,Mahar : Saveree Gaur, Kakoli Gaur,Brahmin: Disha arora,Temple Priest: Parvesh DhawanChorus - Wreicha Sharma,Manvir Sansaanwal, Asish,MdWaseem,Parvesh Dhawan,Priyank Dwivedi,Shashank, Arvind Kesari,Tosham Acharya,Aman, Shalini Rai,Disha Arora,Kakoli Gaur, Saveree Gaur ,Vaibhav, Ashok Yadav ,Shagun,Puneet,Himanshu Maggu ,Irfan Khan ,Deepak Batra ,Rahul Khanna,Shiv Chauhan,Shalini Rai,Puneet Grover,Narendra,Devesh,Palak ,Priyank Mahajan,Suraj Singh,Sheena Chauhan ,Rahul Khanna ,Pankaj,Tanmay Prasad, Pooja Pradaan, Vallari Srivastva,Pankaj Dutta,Suraj, Aneesh ....
Credits-Music by Dr.Sangeeta Gaur With musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Group incharge -Viren Basoya
Production- Tanmay Prasad, Raj Sharma and Pankaj Raj Yadav

No comments: