Friday, August 16, 2013

Dario Fo's Comic-Satire play 'Chukayenge Nahi' at SRC on 18th Aug. Directed by Arvind Gaur

Dario Fo's Comic-Satire play
'Chukayenge Nahi' 
hindi adaptation by
Amitabh Srivastava 
on 18th August 7pm 
at Sri Ram centre,Mandi House.
Actors-Shilpi Marwaha, Palak Bhutani, Himanshu Maggo, Gaurav Mishra, 
Manveer Choudhary ,Suraj Singh , Rahul Khanna Ishwak Singh,Abhisek Pandey, 
Manoj Yadav Shiv Kanungo,Nisha Jindal,Prasant,Kunal Sharma, Asish Sejwal,
Subham,Prabhakar

No comments: