Saturday, August 15, 2009

Rajesh Kumar's Ambedkar AUR Gandhi Directed by Arvind Gaur
Rajesh Kumar's
Ambedkar AUR Gandhi
Directed by Arvind Gaur
First Show-
19th July 2009 at 7pm
Sri Ram centre,Safdar Hashmi Marg, Mandi House
Second Show-
ONGC Auditorium ,
REACH theatre fest 09,Dehra Dun
on 11th Aug at 6.30pm

Main Actors-
Ambedkar -Bajrang Bali Singh
Gandhi- Viren Basoya
Rama Bai - Shilpi Marwaha
Malay Garg,Pankaj Raj Yadav,Raj Sharma,Rahul Datta,Saurab Pal,Dinesh Dhawan ,Parvesh Dhawan,Sheena Chauhan
Actors
Rachitta Juneja ,Teisual Gaur ,Manvir Sansanwal,Arun Rana, Trimala Adikari,Md Waseem,Priyank Dwivedi,Akash Dabas,Alok,Shashank,Arvind Kesari,Tosham Acharya,Aman, Shalini Rai,Nishtha Goyal,Disha Arora,Kakoli Gaur, Saveree Gaur ,Vaibhav Ashok Yadav ,Shagun,Puneet,Himansu Maggu ,Javad Malik, Chatanya Vasist ,Irfan Khan, Himansu Sharma,Arun Khatana,Firoz ,Deepak Batra and...

Photographs- Abhinav Sharma

No comments: