Thursday, October 1, 2009

Rajesh Kumar's " Ambedkar AUR Gandhi " by Arvind Gaur on 2nd October at IHC


Old World Culture & Asmita Theatre Group presents-

Ambedkar AUR Gandhi

Written by Rajesh Kumar
Directed by Arvind Gaur
2nd October 2009 at 7.00 pm
Stein Auditorium, India Habitat Center,Lodhi Road,New Delhi
Music by Dr.Sangeeta Gaur
With musicians - Sandy , Anil Mishra & Mohit Sharma
Actors-
Ambedkar -Bajrang Bali Singh
Gandhi- Viren Basoya
Rama Bai -Shilpi Marwaha
Malay Garg,Pankaj Raj Yadav,Raj Sharma,Rahul Datta,Saurab Pal,Dinesh Dhawan,Wreicha Sharma,Rachitta Juneja ,Teisual Gaur,Mnvir Sansaanwal,Arun Rana, Trimala Adikari,Asish,Md Waseem,Parvesh Dhawan,Priyank Dwivedi,Akash Dabas,Alok,Shashank,Arvind Kesari,Tosham Acharya,Aman, Shalini Rai,Nishtha Goyal,Disha Arora,Kakoli Gaur, Saveree Gaur ,Vaibhav, Ashok Yadav ,Shagun,Puneet,Himansu Maggu ,Javad Malik, Chatanya Vasist ,Irfan Khan, Himansu Sharma,Arun Khatana,Firoz ,Deepak Batra ,Rahul Khanna and...

No comments: