Saturday, November 21, 2009

Operation Three Star " at K N C Theatre Festival on 3rd Nov at 5.30pm


Dario Fo’s Comic- Satire
"Operation Three Star"
(Hindi adaptation of Accidental Death of an Anarchist)
Adaptation in Hindi -Amitabh Srivastava
Lyrics-Piyush Mishra
Directed by Arvind Gaur
on 3rd Nov. 2009 at Kamla Nehru College,Sri Fort Road at 5.30pm

Actors -

Viren Basoya,Shilpi Marwaha,Raj Sharma, Malay Garg, Pankaj Yadav,Bajrang Bali SinghDinesh Dhawan,

Wreicha Sharma,Rachitta Juneja,Teisual Gaur,Vrinda Vedi,Mnvir Sansaanwal, Trimala Adikari,Md Waseem, Shiv Chauhan,Tosham Acharya,Akash Dabas,Alok Gupta,Shashank,Arvind Kesari,Aman,Shalini Rai,Nishtha Goyal,Kakoli Gaur,Saveree Gaur,Vaibhav, Shagun,Puneet Grover,Narendra,Devesh,Himansu Maggu ,Beena Rai ,Javad Malik, Palak,Chatanya Vasist , Himansu,Firoz ,Priyank Mahajan,Suraj Singh,Rahul Khanna ,Pankaj,Disha Arora,Asish Bist, Arun ,Tanmay Prasad,Sheena Chauhan ,Priyank Dwivedi,Rahul Datta,Parvesh Dhawan,...

No comments: