Friday, October 21, 2011

Swadesh Deepak's COURT MARTIAL on 23rd Sept at SSS JNU by Arvind Gaur

Swadesh Deepak's play Court Martial
directed by Arvind Gaur
at SSS, JNU on 23rd Sept. 2011 at 9:00pm.
Actors- Deepak Ochaney, Bajrang Bali Singh, Viren Basoya, Shilpi Marwaha, Shiv Chauhan, Malay Garg, Gaurav Mishra, Rahul Khanna, Himanshu Maggu, Narendra Thakur, Ishwak Singh, Suraj Singh, Manu Chaudhary, Pankaj Shandilya, Manoj Yadav, Preadeep Awasthi, Sachin Saxena, Tarun kumar, Punkaj Datta, Amit Dhaiya, Kumar Vaibhav, Palak... Bhutani, Abhishek Pandey, and Others...

No comments: